Guns N' Roses

Guns N’ Roses Fender Custom...

Guns N’ Roses Fender Custom Metallic Red Paint Stratocaster

Guns N’ Roses Signed ...

Guns N’ Roses Signed Pick Guard